Jelen tájékoztató

2019. október 24-i állapota alapján készült.

 

A Bej.R 1.§ (1) alapján -műemlék kivételével- 300 m2 hasznos alapterületig lakóépületet és 300 m2 hasznos alapterület felett saját lakhatás céljára szolgáló egylakásos lakóépületet egyszerű bejelentéssel (továbbiakban bejelentés) lehet építeni.

 

Az építtető(k) vagy meghatalmazottja a bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal bejelenti (a továbbiakban: bejelentés) Elj.R. kérelem benyújtására vonatkozó szabályai szerint az ÉTDR rendszeren keresztül az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságnak. Erről az ÉTDR igazolást állít ki.

A bejelentéshez csatolni kell
 • a) az egyszerű bejelentési dokumentációt,
 • b) ha az építési tevékenységet a természetes személy saját lakhatásának biztosítása céljából kívánja végezni, az építtető teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.

Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy az egyszerű bejelentés tartalma megfelel-e a rendeletben foglaltaknak.

Amennyiben a bejelentés hiányos, úgy az építésfelügyeleti hatóság nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt vagy képviselőjét

 • a) arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül egyszerű bejelentésnek,
 • b) az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint
 • c) a bejelentés vagy melléklete hiányairól.

 

Az építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről nyolc napon belül tájékoztatja

 • a) a telek fekvése szerinti területi építész és mérnöki kamarát,
 • b) a telek fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterét, valamint
 • c) a telek tulajdonosát, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa vagy az építtetőn kívül más is tulajdonjoggal rendelkezik.

 

A kivitelezés megkezdése

(munkaterület átadása) a bejelentést követő tizenötödik napot követően történhet meg [Étv. 33/A. § (4) a)].

 Kiv.R. 3. § (2a) Ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész kizárólagos tulajdonosa, a kivitelezési szerződés mellékletét képezi az a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa, társtulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi.

 

Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg,

akkor az építési tevékenység

 • a) építési napló vezetése és a bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése,
 • b) tervezői művezetés, valamint
 • c) tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

nélkül végezhető.

Ha az építtető a (3) bekezdéstől eltérően az elektronikus építési napló vezetése mellett dönt, akkor a naplóvezetésre vonatkozó szabályokat be kell tartani.

 

Nem saját célú bejelentés esetén

a Kiv.R. 24.§ szerinti elektronikus építési napló készenlétbe helyezése, a Bej.R 6/A. § (3) szerinti tervezői felelősségbiztosítás megléte és a Bej.R 3. § (1) szerinti tervezői művezetés kötelező.

 

Kivitelezés menete

E-napló készenlétbe helyezése és megnyitására az építtető kötelezett [Étv. Étv. 43.§ (1) f)]. Kiv.R. 24.§ (3) Az építtető az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a rendszerhasználati díj befizetésével helyezi készenlétbe.

A kivitelezési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

Kiv.R. 16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi.

Bej.R. 4. § (2) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet -saját célú kivételével- a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás

 • a) az épület alaprajzi méretét,
 • b) az épület beépítési magasságát,
 • c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
 • d) az épület telken belüli elhelyezkedését érinti.

Kiv. R. 12. § (4) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a fővállalkozó kivitelező feladata az építési napló vezetése, külön megállapodás esetén az alvállalkozói építési napló vezetése, aki megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét.

 

Sajátcélú kivitelezés

a Kiv.R. 12.§ (6) szerint az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a Ptk. szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti

a) szakirányú szakképesítés nélkül,

aa) ha az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez nem kell kivitelezési dokumentáció, vagy

ab) kivitelezési dokumentációhoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével,

b) szakirányú szakképesítéssel azt a szakmunkát vagy munkafázist, amelyre a szakképesítése kiterjed,

a szakmai szabályok betartása mellett.

 

A hatósági bizonyítványt

Bej.R. 6. § (1) alapján az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki.

Az építtetőnek a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor

a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, igazolni kell a díj megfizetését,

b) mellékelni kell a statisztikai adatlapot,

c) mellékelni kell az energetikai tanúsítványt, valamint

d) ha a kivitelezési tevékenység saját lakhatás céljára valósult meg, mellékelni kell:

da) a fővállalkozó kivitelezőnek az összesítő lapját, amelyen nyilatkozik, hogy a építési tevékenységet a bejelentési dokumentáció alapján végezte és betartotta a szakmai szabályokat, illetve saját célú kivitelezés esetén a fővállalkozó kivitelező nyilatkozatát vagy a szakképesítésének igazolását, és

db) a megvalósulási dokumentációt, ha az egyszerű bejelentési dokumentációtól a kivitelezési tevékenység során eltértek.

Az épület feltüntetése a Járási Földhivatal

nyilvántartásába a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65.§ (3a) alapján az egyszerű bejelentéssel épület épületeket a tulajdoni lapon az építésfelügyelet által kiadott hatósági bizonyítvány és a járási hivatal (földhivatal) által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz alapján történik.