2016. május 24-én lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 679/2016. adatvédelmi rendelete (DGPR) amely a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. A rendeletet 2018. május 25. napjától minden olyan természetes és jogi személynek alkalmaznia kell, aki személyes adatot kezel az EU-ban.

Az építészeti tervezéssel és energetikai tanúsítással keretében a vállalkozásom az alábbi személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom meg.

Mik a személyes adatok?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § paraggrafus 2. pontja alapján a személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Milyen adatokat kezelek a tevékenység során?

A tervezéssel és energetikai tanúsítással kapcsolatban az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

  • név
  • lakcím
  • adószám
  • telefonszám
  • email cím
  • bankszámlaszám
  • az érintett ingatlan címe és helyrajzi száma

Honnan kerülnek beszerzésre az adatok?

Az adatok nagy részét az építtetők személyesen, illetve email útján adják meg. Ezek mellett közhiteles nyilvántartásokból is származnak adatok (ingatlan nyilvántartás, OÉNY, ÉTDR...) Kizárólag a jogszabályokban (12/2012.(XI.8.) Kormány rendelet, 191/2009. (XI.15.) Kormány rendelet, 155/2016. (VI. 13.) Kormány rendelet, 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet) meghatározott adatokat kérem be, illetve szerzem be.

Hol tárolom ezeket az adatokat?

Az adatok tárolása jelszóval védett számítógépen történik, amely védett irodaház épületében található. Az adatokról külső meghajtóra másolat készül, amely az irodában elzárva található.

Milyen célra használom fel az adatokat?

Minden adatot kizárólag -jogszabályi előírás alapján- településképi egyeztetés, hatósági eljárásban, enapló alkalmazásban és az energetikai tanúsítványok hitelesítése során használom fel.

Milyen adatokat teszek nyilvánosságra?

A honlapomon kizárólag az épületek képe található meg. Semmilyen személyes adat nem kerül nyilvánosságra!

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

Az adatokat kizárólag egyszemélyben kezelem, harmadik személynek nem adom tovább. Ezek mellett a 2015. évi CCXXII. törvény alapján csak az érintetteknek és hatóságoknak van hozzáférése az adott tevékenység személyes adataihoz.

Meddig tárolom az adatokat?

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormány rendelet 15.§ (6) bekezdése alapján az építészeti-műszaki tervezőnek az általa készített építészeti-műszaki tervet a megbízónak történő átadástól számított legalább 10 évig meg kell őriznie.

Hogyan kérhető a személyes adatok törlése?

Amennyiben a személyes adatok nem kerültek felhasználásra engedélyezési-, bejelentési- vagy tanúsítási célból, akkor személyesen vagy email útján lehet kérni azok törlését.